Obchodní podmínky

1 PŘEDMĚT ÚPRAVY

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a společnosti VYBO Electric a.s., se sídlem: Radlinského 18, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45537143, IČ DPH: 2023029822, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I., oddíl: Sro, vložka číslo 25661 / V, – (dále jen „společnost VYBO Electric a.s.“ nebo jen „VYBO Electric“) při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetu, přes e-shop umístěn na internetové stránce www.elektromotory-budejovice.cz.

2 DEFINICE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod společnosti VYBO Electric umístěn na internetové stránce www.elektromotory-budejovice.cz, umožňující nakupování zboží nabízeného VYBO Electric na uvedené stránce.

2.3. Registrace. Registrace je vyplnění elektronického formuláře obsahujícího pole pro vyplnění údajů o kupujícím včetně osobních údajů. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné údaje, jejichž vyplnění je nezbytné pro úspěšnou registraci. Registrace je nezbytnou podmínkou využívání e-shopu, avšak spojují se s ní určité výhody poskytované VYBO Electric (slevy, pravidelné informování o slevách a akcích v prodejnách VYBO Electric).

2.4. Kupujíci. Kupujícím je fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží přes E-Shop a uzavřít s VYBO Electric Kupní smlouvu ohledně zboží nabízeného přes e-shop a která za tím účelem řádně vyplnila a přes e-shop odeslala závaznou objednávku a předala ji společnosti VYBO Electric. Za kupujícího – právnická osoba jedná její statutární orgán nebo zmocněnec.

2.5. Oprávněná osoba. Oprávněnou osobou je osoba, odlišná od kupujícího, uvedená v závazné objednávce jako osoba, které má být objednané zboží předáno. Uvedení jména oprávněné osoby v objednávkovém formuláři se považuje za její zmocnění k převzetí objednaného zboží.

2.6. Objednávkový formulář. Objednávkový formulář je elektronický formulář obsahující osobní údaje kupujícího, příp. oprávněné osoby, označení objednaného zboží, kupní cenu objednaného zboží včetně DPH, místo dodání, způsob doručení (druh přepravy) zboží a cenu za doručení zboží do místa dodání.

2.7. Aktuální nabídka zboží. Aktuální nabídka zboží je nabídka zboží zveřejněna na internetové stránce www.elektromotory-budejovice.cz která obsahuje zejména textové označení zboží (např. Typ, druh elektrického motoru, parametry, atd.), A informaci o aktuální ceně. Změny aktuální nabídky zboží (včetně cenových změn) jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na internetové stránce www.elektromotory-budejovice.cz. Na kupní smlouvy uzavřené před příslušnou změnou aktuální nabídky zboží se tato změna nevztahuje. Zbožím jsou zejména elektrické motory a frekvenční měniče.

3 UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. K uzavření Kupní smlouvy, na jejímž základě společnost VYBO Electric dodá kupujícímu objednané zboží (dále jen „Kupní smlouva“) dochází na základě návrhu na uzavření Kupní smlouvy, kterým je závazná objednávka kupujícího a písemné přijetí návrhu na uzavření smlouvy ze strany společnosti VYBO Electric.

 3.2. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je objednávka objednavatele adresována společnosti VYBO Electric. Objednávku lze uskutečnit zejména vyplněním objednávkového formuláře na internetové stránce www.elektromotory-budejovice.cz a jeho odesláním přes e-shop.

3.3. Objednávka obsahuje také:

 1. prohlášení potvrzující, že se kupující seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a plně s nimi souhlasí,
 2. prohlášení o tom, že byl poučen o možnosti odstoupit od Kupní smlouvy,
 3. udělení bezvýhradného souhlasu se zpracováním a použitím svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů pro interní účely společnosti VYBO Electric a pokud objednavatel uvádí údaje třetí osoby oprávněné převzít zboží, že tak činí pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je seznámena s postupy, právy a povinnostmi v těchto VOP,
 4. prohlášení, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé.

3.4. Návrh na uzavření smlouvy zaniká:

 1. odmítnutím návrhu kupujícího ze strany VYBO Electric
 2. marným uplynutím 5-denní lhůty pro přijetí návrhu.

3.5. Přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy je včasné písemné prohlášení společnosti VYBO Electric adresované kupujícímu, ve kterém společnost VYBO Electric potvrzuje, že návrh kupujícího na uzavření Kupní smlouvy přijímá. Včasné přijetí návrhu nabývá účinnosti okamžikem doručení přijetí návrhu kupujícímu a to „Potvrzením objednávky“ na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Mlčení nebo nečinnost společnosti VYBO Electric neznamenají přijetí návrhu.

3.6. Kupující nemá samostaně nárok na uzavření Kupní smlouvy. Společnost VYBO Electric je oprávněna odmítnout návrh na uzavření Kupní smlouvy i mlčky, resp. bez uvedení důvodu.

3.7. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti, tedy okamžikem doručení přijetí návrhu – potvrzené objednávky kupujícímu. Předmětem uzavřené Kupní smlouvy je závazek VYBO Electric, dodat kupujícímu objednané zboží do určeného místa dodání a závazek kupujícího zboží v místě dodání v dohodnutém čase převzít a zaplatit za něj kupní cenu a přepravní.

3.8. Jakákoliv změna objednávky po uzavření Kupní smlouvy je návrhem na změnu obsahu Kupní smlouvy a je možná pouze po vzájemné dohodě kupujícího a společnosti VYBO Electric. Návrh na změnu obsahu Kupní smlouvy není společnost VYBO Electric povinna přijmout.

4 KUPNÍ CENA ZBOŽÍ

4.1. Kupní cena za objednané zboží je uvedena v aktuální nabídce, v objednávce, jakož i v potvrzení objednávky, které je přijetím návrhu na uzavření smlouvy ze strany VYBO Electric. Kupní cena nezahrnuje DPH a je stanovena v měně CZK.

4.2. Kupní cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží ze skladu VYBO Electric do místa dodání, které budou kupujícímu účtovány zvlášť podle způsobu přepravy zboží do místa dodání, který si kupující zvolil.

4.3. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

4.4. Po uzavření Kupní smlouvy se kupující zavazuje zaplatit kupní cenu společnosti VYBO Electric a to jedním z následujících způsobů, z nichž je kupující oprávněn vybrat si při objednávání zboží:

 1. platba na účet společnosti VYBO Electric platební kartou před dodáním zboží,
 2. platba na účet společnosti VYBO Electric prostřednictvím online platebních nástrojů bank (např. Tatra Pay, Sporo Pay, platebním příkazem),
 3. dobírka – platba v hotovosti při převzetí zboží,
 4. platba prostřednictvím České pošty ( „na dobírku“) při převzetí zboží,
 5. platba kurýrovi při převzetí zboží

4.5. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn momentem připsání kupní ceny na účet společnosti VYBO Electric uvedený v potvrzení objednávky, nebo předáním kupní ceny kurýrovi nebo České poště. Při platbě na účet společnosti VYBO Electric se kupující zavazuje uvést správný variabilní symbol uvedený v potvrzení objednávky. Kupující bere na vědomí, že v případě uvedení nesprávného variabilního symbolu nemusí elektronický systém přiřadit připsanou platbu k jeho objednávce.

4.6. Ceny uvedené na našem internetovém obchodě jsou platné v době objednání zboží. Jsme plátci DPH, proto cena uvedená u každého zboží není konečná cena v CZK.

5 ČAS DODÁNÍ (DODACÍ LHŮTA)

5.1. Dodací lhůta, ve které je společnost VYBO Electric povinna dodat kupujícímu zboží je uvedena v potvrzení objednávky. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, zavazuje se společnost VYBO Electric dodat zboží kupujícímu nejpozději ve lhůtě 15 dnů od potvrzení objednávky.

5.2. S různými způsoby dodání zboží, resp. jeho přepravy do místa dodání se spojují odlišné dodací lhůty. Při výběru způsobu dodání zboží je kupujícímu poskytnuta vždy informace, jaká dodací lhůta se s daným způsobem přepravy zpravidla spojuje.

5.3. Při výběru způsobu zaplacení kupní ceny na účet společnosti VYBO Electric začíná dodací lhůta běžet od připsání kupní ceny na účet společnosti VYBO Electric za podmínky, že kupující při placení uvedl správný variabilní symbol. V případě uvedení nesprávného variabilního symbolu počíná dodací lhůta běžet až od přiřazení platby k objednávce kupujícího.

6 MÍSTO DODÁNÍ

6.1. Místem dodání je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce jako místo dodání a společnost VYBO Electric ji jako místo dodání potvrdila.

7 ZPŮSOB NÁKLADU DO MÍSTA DODÁNÍ

7.1. Způsob přepravy zboží do místa dodání si může kupující vybrat v procesu objednávání zboží po označení zboží a zadání místa dodání.

7.2. Způsoby přepravy zboží do místa dodání jsou:

 1. Poštovní přeprava do 3-5 dnů (na dobírku)
 2. Přeprava kurýrem do 2 dnů (na dobírku)

7.3. Informace o ceně přepravy (přepravní) a obvyklém čase trvání přepravy do místa dodání je vždy uvedena u konkrétního druhu přepravy zboží.

8 DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Závazek společnosti VYBO Electric dodat zboží je splněn předáním objednaného zboží kupujícímu nebo oprávněné osobě v místě dodání. Dodání a převzetí zboží je kupující povinen písemně potvrdit v dodacím listu, jehož jedno vyhotovení zároveň obdrží. Spolu s dodacím listem obdrží kupující účetní doklad, který zároveň slouží jako záruční list.

8.2. Závazek společnosti VYBO Electric dodat zboží se považuje za splněný i v případě, pokud společnost VYBO Electric byla připravena předat zboží kupujícímu v dohodnutém místě a čase, resp. pokud mu v něm umožní převzetí zboží a kupující si zboží nepřevzal z jiných důvodů než jsou důvody na straně společnosti VYBO Electric.

8.3. V případě, že si kupující zboží nepřevezme a zboží se vrátí společnosti VYBO Electric zpět, je společnost VYBO Electric oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy a od kupujícího požadovat náhradu nákladů na přepravu a balné související s neúspěšným dodáním zboží.

9 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

9.1. Společnost VYBO Electric odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí kupujícím a byly způsobeny VYBO Electric a také za vady, které se vyskytnou v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Jako záruční list slouží daňový doklad. Zároveň však VYBO Electric neodpovídáme za:

a./ poškození zásilky zaviněné přepravní společností;

b./oneskorené dodání zboží zaviněné přepravní společností;

c./ opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně uvedenými kontaktními údaji;

d./ případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou subdodavatele v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

9.2. Podrobnosti o právech kupujícího vyplývajících z odpovědnosti za vady a postup při reklamaci zboží upravuje reklamační řád, který tvoří nedílnou součást těchto VOP.

9.3. Všechno zboží, které prodáváme na našem internetovém obchodě vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

9.4. Reklamační řízení

Na prodávané zboží, pokud není určeno jinak, je poskytována zákonná záruční doba 24 měsíců. Přiložený doklad o prodeji slouží zároveň jako dodací a záruční list. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží kupujícímu. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zaniká.

Práva a povinnosti kupujícího se řídí podle občanského zákoníku. Záruku lze uplatnit na adrese internetového obchodu, přičemž náklady spojené s doručením hradí kupující.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá.

Záruka se nevztahuje také na škody vzniklé v důsledku živelné události, násilného poškození nebo povětrnostních podmínek, také manipulací neoprávněnými osobami. Záruka se nevztahuje v případě nesprávně zvolených parametrů produktu pro daný účel nebo nesprávné montáže produktu (pohonu) do zařízení. Při montáži produktu (elektromotoru) do zařízení (cirkulár a podobně) je třeba zvolit správný typ produktu (elektromotoru) podle technického listu nebo podle dokumentace daného zařízení. Pokud je pohon umístěn do domácky vyrobeného zařízení, odpovídá za výběr produktu kupující a rizika spojená se specifikací nebo výběrem vhodného produktu nese sám. Při výběru správného typu elektromotoru je podstatné zohlednit: Výkon motoru, točivý moment motoru, otáčky motoru, montážní provedení, zdroj napájení (frekvence, napětí, stabilita sítě), teplotu, vlhkost nebo jiné vnější vlivy. Při zapojení elektromotoru do sítě je třeba použít motorový spouštěč jako prevenci proti výpadku fáze. V případě nedodržení výše uvedených faktorů, může dojít k poškození produktu a v daném případě společnost VYBO Electric a.s. není povinná zboží vyměnit nebo reklamovat.

K reklamovanému zboží je třeba přiložit písemný Reklamační protokol včetně popisu závady; způsob zapojení zařízení a označit oprávněnou osobu s příslušnou kvalifikací která zapojení zařízení do elektrické sítě provedla; návrh na vyřízení reklamace; kopii dokladu o nákupu (fakturu); případně zápis o škodě, pokud k poškození došlo během přepravy.

Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci do 30 kalendářních dnů od jejího písemného doručení.

10 ODVOLÁNÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1. Dokud nebylo objednateli doručeno potvrzení objednávky (t.j. dokud nebyla uzavřena Kupní smlouva), může objednatel objednávku odvolat prostřednictvím elektronické pošty. V případě odvolání objednávky neúčtujeme žádné penále ani jiné poplatky. V případě pokud již byla zaplacena kupní cena a došlo k odvolání objednávky podle tohoto bodu 10.1., společnost VYBO Electric vrátí objednateli již zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 7 dní bezhotovostním převodem na účet objednavatele, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

10.2. V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy do termínu expedice zboží neúčtujeme žádné penále ani jiné poplatky.

10.3. Ve smyslu §12 a násl. zákona 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji je kupující, pokud je spotřebitelem, oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od Kupní smlouvy do dvou pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

10.4. V odvolání objednávky jakož i odstoupení od Kupní smlouvy je třeba uvést Vaše jméno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží. Pro zachování právní jistoty a prokazatelnost odvolání objednávky, resp. odstoupení od smlouvy doporučujeme, abyste nám odvolání objednávky, resp. odstoupení zaslali prostřednictvím elektronické pošty.

10.5. Včasné odstoupení ve smyslu bodu 10.2. a 10.3. je účinné dnem, kdy je vráceno zboží doručeno společnosti VYBO Electric.

10.6. Po platném odstoupení od Kupní smlouvy je společnost VYBO Electric povinna: Převzít zboží zpět od kupujícího, přičemž kupující je povinen zaslat zboží na adresu: VYBO Electric a.s., Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves. Doporučujeme Vám zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Zboží nám neposílejte dobírkou, protože dobírku nepřevezmeme – náklady na vrácení zboží nese kupující. Do balíku přiložte kopii daňového dokladu, který jsme Vám poslali se zbožím a kopii ústřižku od doručovatele.

 1. Zboží musí být VYBO Electric vráceno neporušený a v nepoškozeném původním obalu. V opačném případě je kupující povinen nahradit VYBO Electric škody způsobené na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebovaný nebo znečištěný zboží apod.) Kupní cenu za vrácené zboží je povinna společnost VYBO Electric zaslat kupujícímu zpět do 30 dní a to bankovním převodem na účet kupujícího.

10.7. VYBO Electric si vyhrazuje právo zadržet vrácení kupní ceny až do momentu vrácení zboží. V případě vrácení poškozeného zboží společnost VYBO Electric vrátí kupujícímu kupní cenu sníženou o náhradu škody způsobené na zboží. Pohledávka společnosti VYBO Electric na náhradu škody zanikne započtením oproti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupní cenu, resp. její zbytek po snížení o náhradu škody vrátí VYBO Electric kupujícímu bankovním převodem na jím určený účet, pokud se s kupujícím nedohodneme jinak.

10.8. Společnost VYBO Electric je oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy zejména z následujících důvodů:

 1. pokud při platbě na účet společnosti VYBO Electric kupující nezaplatil kupní cenu ve lhůtě 7 dnů od potvrzení objednávky,
 2. pokud kupující nepřevezme objednané zboží od kurýra v dohodnutém termínu z jiných důvodů než jsou důvody na straně společnosti VYBO Electric,
 3. pokud kupující nepřevezme objednané zboží na příslušné poště ve stanovené odběrní lhůtě 18 dnů,
 4. pokud i přes veškeré úsilí společnosti VYBO Electric, které lze od ní požadovat, není společnost VYBO Electric schopna dodat zboží, zejména z důvodu, že zboží bylo vyprodáno, už se nevyrábí nebo nedodává a není v možnostech VYBO Electric jinak ho pořídit ,
 5. pokud se výrazným způsobem změnila cena, za kterou společnost VYBO Electric zboží nakupuje.

10.9. Odstoupení VYBO Electric od Kupní smlouvy je účinné dnem, kdy je odstoupení doručeno kupujícímu, s tím, že pro odstoupení od Kupní smlouvy postačuje doručení odstoupení ve formě e-mailu. Už zaplacenou kupní cenu vrátí VYBO Electric kupujícímu ve lhůtě 15 dnů od odstoupení bezhotovostním převodem na účet kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

10.10. Odstoupení VYBO Electric od Kupní smlouvy se však nedotýká nároku společnosti VYBO Electric na náhradu škody spočívající zejména v nákladech vynaložených v souvislosti s marným pokusům o dodání zboží kupujícímu.

10.11. Jakékoliv své nároky vůči kupujícímu je společnost VYBO Electric oprávněna uspokojit z peněžních prostředků zaplacených kupujícím a vrátit mu částku sníženou o své nároky.

10.12 V případě vrácení zboží, přepravní náklady hradí kupující. V případě vrácení peněz, VYBO Electric hradí částku, zaplacené za konkrétní zboží, resp. produkt.

11 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Odeslání objednávky přes e-shop VYBO Electric je podmíněno potvrzením souhlasu objednatele s těmito VOP a souhlasu se zpracováním osobních údajů objednavatele ve smyslu definice uvedené v §4 odst. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů.

11.2.  VYBO Electric  zpracovává osobní údaje fyzické osoby – objednavatele (kupujícího), resp. oprávněné osoby za účelem uzavření kupní smlouvy a plnění svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy; Využívá jejich zejména při vystavení faktury, vyřizování objednávky a doručení objednaného zboží. VYBO Electric odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje fyzické osoby nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám (kromě osob vykonávajících doručování zásilek).

11.3.  VYBO Electric  zpracovává osobní údaje fyzické osoby v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo.

11.4. V případě, že objednatel při registraci nebo objednání zboží označí, že souhlasí se zasíláním aktuální nabídky a jiných komerčních informací VYBO Electric bude mu je VYBO Electric zasílat na emailovou adresu, kterou při registraci nebo objednání zboží uvedl. O zrušení zasílání aktuální nabídky a komerčních informací lze kdykoli požádat elektronickou poštou na adrese vyboelectric@vyboelectric.eu

11.5. Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány v nezbytném rozsahu, bezpečně a profesionálně, a že nedojde k jejich úniku ani jinému zneužití. V žádném případě je neposkytneme třetím osobám, kromě těch, které participují na dodání objednaného zboží (kurýrní společnosti apod.). Dáváme Vám však do pozornosti, že Vaši e-mailovou adresu (žádný jiný údaj o vaší osobě), která zásadně nestačí k identifikaci Vaší osoby. Ujišťujeme Vás, že všechny osoby, které přijdou do styku s Vašimi osobními údaji jsou poučeny o správném zacházení s osobními údaji. Při placení přes internet pomocí platebních systémů zadáváte všechny své údaje na zabezpečené stránce příslušné banky a my s Vašimi platebními údaji nepřicházíme do styku. Dostaneme pouze informaci o úspěšnosti transakce.

11.6. Účelem zpracování osobních údajů je:

 1. Vystavení daňového dokladu – faktury, ve smyslu zákona 222/2004 CFU o dani z přidané hodnoty, § 71 odst. 2 písm. b).
 2. Doručení zboží a identifikace kupujícího nebo oprávněné osoby před předáním předem zaplaceného zboží,
 3. Potvrzení objednávky, platby za zboží, dodání objednaného zboží,
 4. Evidence osob registrovaných prostřednictvím e-shopu,
 5. Evidence objednávek a kupních smluv pro vyřizování případných reklamací,
 6. Zasílání aktuální nabídky a komerčních informací prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) se souhlasem adresáta.

12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VOP

12.1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.12.2017.

12.2. Jakékoliv změny těchto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.elektromotory-budejovice.cz

12.3. Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (t.j. obsahem objednávky a potvrzení objednávky), ustanoveními těchto VOP, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, přičemž ustanovení smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto VOP a dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto VOP mají přednost před dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

12.4. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným a / nebo nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a / nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto VOP, pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP je neplatné, neúčinné a / nebo nevykonatelné, nahradit dotčené ustanovení ustanovením novým platným ustanovením, jehož obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení.

12.3.VYBO Electric si vyhrazuje právo tiskových chyb.